Personálne náklady

Prevádzkovanie akéhokoľvek informačného systém sa nezaobíde bez kvalifikovaného personálu. Kvalifikovaní IT špecialisti patria medzi najlepšie platených pracovníkov aj v celospoločenskom meradle a ak si chce firma udržať špičkových odborníkov,dolace ktorí sú navyše lojálni k materskej inštitúcii, musí ich adekvátne finančne ohodnotiť. Navyše je potrebné týchto špecialistov neustále vzdelávať a školiť, nakoľko inovačný cyklus v oblasti IT sa neustále skracuje, ak spoločnosť vyžaduje od týchto špecialistov zručnosti na úrovni aktuálnych technológií, tak musí investovať značné prostriedky do ich v podstate kontinuálneho vzdelávania. Personálne náklady na informatikov  v spoločnostiach je preto možné označiť za významné a často krát aj ako vysoké. Prechod na cloudové služby umožní výraznú úsporu nákladov na IT personál, nakoľko celá prevádzka, správa a údržba informačných systémov potrebných pre prevádzku centrálnych aplikácií je plne v réžii poskytovateľa cloudových služieb. Zákazník, využívajúci cloudové služby nepotrebuje tím špecialistov pre jednotlivé oblasti, zabezpečujúcich prevádzku vlastného informačného systému. Poskytovateľ cloudových služieb musí takisto zamestnávať tímy IT špecialistov, ale preňho sa jedná o hlavný predmet jeho podnikania. Keďže takýto poskytovateľ a prevádzkovateľ cloudových služieb spravidla vlastní mohutnú infraštruktúru a jeho záujmom je ponúkať svoje služby čo najväčšiemu počtu zákazníkov, špecialistov – informatikov dokáže omnoho efektívnejšie využiť a vyťažiť. Ekonomická efektívnosť je v takomto prípade omnoho vyššia a táto efektívnosť môže byť následne premietnutá do cenotvorby poplatkov za poskytovanie jednotlivých cloudových služieb.  V sfére tradičnej IT paradoxne nástup cloudových technológií naráža na najväčšiu rezistenciu práve u IT špecialistov. Cloud ako no­vá tech­no­ló­gia vy­ka­zu­je znač­nú at­rak­ti­vi­tu, ale bež­ný IT-čkár má pri tej­to tech­no­ló­gii (čiastočne oprávnený) po­cit exis­ten­čné­ho oh­ro­ze­nia. Problematika potenciálneho prechodu informačných systémov do cloudu musí byť preto manažmentom spoločnosti  kvalitne, zrozumiteľne a citlivo odkomunikovaná, aby nedošlo k nežiaducim situáciám a neštandardnému správaniu sa informatikov. Je teda možné zodpovedne skonštatovať, že prechod informačných systémov na platformu cloudu povedie k výraznému zníženiu personálnych nákladov.