Dostupnosť IT

Každá spoločnosť si podľa charakteru svojej činnosti pri návrhu architektúry informačného systému  musí stanoviť parameter dostupnosti IT služieb. V reálnom živote to reprezentuje časový údaj reprezentujúci dĺžku výpadku informačného systému za určité obdobie resp. časový úsek, počas ktorého sú IT služby nedostupné.39414c_e0ac8ac56d204c188b64e9c902515bc7 Nemusí sa jednať iba o poruchy systému, ale môže ísť o plánované odstávka, údržbu, rekonfiguráciu systému alebo inováciu. Táto skutočnosť ale spravidla užívateľa IT služieb nezaujíma, jeho prvoradým záujmom je bezproblémový chod systému a aplikácií tak aby nebola narušená bežná obchodná činnosť. Každá firma by si pri návrhu architektúry požadovaného informačného systému mala definovať časový úsek nedostupnosti svojho informačného systému tak, aby nedošlo k ekonomickým dopadom resp. finančným stratám spoločnosti  v dôsledku nedostupnosti služieb informačného systému. Od charakteru a typu činnosti spoločnosti je preto nutné zodpovedne zvážiť, aká miera dostupnosti informačného systému je pre spoločnosť nutná. Inú mieru dostupnosti budú požadovať bankové, burzové alebo iné finančné spoločnosti, kde aj krátkodobý výpadok IT služieb môže znamenať finančné straty v závratnej výške. Inú mieru dostupnosti budú požadovať napríklad spoločnosti, ktoré prevádzkujú internetové obchody alebo informačné portály. Ani niekoľkohodinové prerušenie prevádzkovaných IT služieb nespôsobí významné ekonomické alebo reputačné škody a nevytvorí existenčné riziko. Správna voľba požadovanej miery dostupnosti má výrazný ekonomický dopad, platí fakt, že čím vyššia miera požadovanej dostupnosti, tým vyššie náklady.

Ak sa podnik rozhodne o umiestnení svojho IT do prostredia cloudu, požadované miera dostupnosti je definovaná v zmluvnej dokumentácii ako jeden zo základných parametrov poskytovanej služby. Parametre poskytovaných služieb sú zmluvne ukotvené v zmluve o úrovni poskytovaných služieb SLA (Service Level Agreement), kde sa poskytovateľ cloudových služieb zaväzuje k dodržiavaniu všetkých zmluvne dohodnutých parametrov a zároveň by táto zmluva mala definovať aj sankčný mechanizmus v prípade nedodržania dohodnutej úrovne služieb a parametrov. Praktické napĺňanie ustanovení zmluvy SLA v praxi naráža na nedostatky, ktoré bránia jej exaktnému dodržiavaniu. Neexistuje presný a spoľahlivý mechanizmus alebo technológia, akou by bolo možné presne merať parametre dostupnosti jednotlivých poskytovaných cloudových služieb. Táto skutočnosť je v súčasnosti skôr o zodpovednom prístupe poskytovateľa cloudových služieb voči svojim zákazníkom a naopak o dôvere zákazníka k poskytovateľovi cloudových služieb.