Migrácia do cloudu

Prechod IT do cloudu je tým najkritickejším najzložitejším a zároveň najnákladnejším procesom. Dr­vi­vá väč­ši­na veľ­kých fi­riem pre­vádz­ku­je v inter­nej infra­štruk­tú­re sof­tvé­ro­vé rie­še­nia vyvinuté priamo na mie­ru, ktoré spravidla nie sú štandardne dos­tup­né u pos­ky­to­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb. Best-Free-ServicesĎal­ší fak­tor vplý­va­jú­ci na pre­sun inter­nej infra­štruk­tú­ry spoločnosti do clou­du je pre­po­je­nosť jed­not­li­vých in­for­mač­ných sys­té­mov. Do­siah­nuť iden­tic­kú pre­po­je­nosť inter­ných in­for­mač­ných sys­té­mov v pros­tre­dí clou­du je veľ­ká vý­zva. Prá­ve dos­tup­nosť aplikácií, ktoré sú plne funkčné v cloude  a ich in­teg­rá­cia pod­ľa po­žia­da­viek klien­ta je jed­na z naj­väč­ších nák­la­do­vých po­lo­žiek pri mig­rá­cii IT infra­štruk­tú­ry do pros­tre­dia clou­du. Preto si pred mig­rá­ciou IT infra­štruk­tú­ry do clou­do­vé­ho pros­tre­dia tre­ba dob­re zvá­žiť ce­nu samotnej mig­rá­cie. Na vy­bu­do­va­nie exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry spoločnosť v minulosti vy­na­lo­žila ne­ma­lé pros­tried­ky a na mig­rá­ciu do pros­tre­dia blíz­ke­ho k exis­tu­jú­cej štruk­tú­re je pot­reb­né in­ves­to­vať ďal­šie značné pros­tried­ky. V praxi sa uka­zu­je, že v prí­pa­de pre­su­nu ap­li­ká­cie vyvinutej na mie­ru do clou­dového prostredia je v sku­toč­nos­ti ne­vyh­nut­né po­čí­tať s vý­vo­jom úpl­ne no­vej ap­li­ká­cie. Všeobecne  je možné povedať, že za pos­led­né ro­ky sa spoločnosti pomaly nau­či­li, že tech­no­ló­gie a dá­ta ne­mu­sia mať pod vlas­tnou stre­chou, alebo sa vždy dá náj­sť kom­pro­mis me­dzi tým, čo pot­re­bu­je mať fir­ma do­ma a čo si mô­že efek­tív­nej­šie pre­na­jí­mať z clou­du. Po­nu­ka všet­kých ty­pov clou­do­vých slu­žieb preto neus­tá­le na­ras­tá. Po­čia­toč­né nák­la­dy na vy­uži­tie clou­du mô­žu byť eš­te vy­so­ké z dô­vo­du in­teg­rá­cie me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi, a to naj­mä pri mig­rá­cii kom­plexnej­ších exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií. Tie­to nák­la­dy sú zvy­čaj­ne výrazne nižšie pri novo vyvíjaných aplikáciách, ktorých dizajn a architektúra ja priamo navrhovaná pre prevádzkovanie v cloude. Výška nákladov na migráciu časti alebo celého IT prostredia do cloudu môže odradiť spoločnosť od zámeru prechodu do cloudu, preto sa odporúča podrobné vyčislenie ROI všetkých nákladov na prechod do cloudu. Kvalitná analýza ROI môže byť rozhodujúcim argumentom  pre prijatie strategického rozhodnutia manažmentu o ďalšom smerovaní firmy.

Na uľahčenie rozhodovacieho procesu môžeme odporučiť publikáciu Dr. Tobiasa Höllwartha Migrating to the Cloud, kde je možné nájsť všetky relevantné informácie, ktoré Vám môžu napomôcť pri správnom rozhodovaní.