Ekonomika a cloud

Hlav­né vý­ho­dy clou­du ako IT platformy je možné eurasedefinovať pomocou troch š: štart, šká­lo­va­teľ­nosť a šet­re­nie. Tri bo­dy ho­vo­ria o dô­vo­doch, pre­čo je clou­do­vá infra­štruk­tú­ra pre fir­my prínosná a za­ují­ma­vá. Ne­pot­re­bu­jú zriadiť vlastnú infraštruktúru, špeciálnu serverovňu, komunikačnú infraštruktúru, diskové polia, záložné zdroje, klimatizáciu, prevádzku IT sú schopní naštartovať takmer okam­ži­te. Pod­ľa požiadaviek si si infra­štruk­tú­ru up­ra­via, nastavia, nakonfigurujú a šká­lu­jú ju. Me­nej sa však ho­vo­rí aj o ďal­ších vý­ho­dách clou­dových technológiíu, kto­ré nie sú pre­zen­to­va­né čís­la­mi ale­bo šta­tis­ti­ka­mi. Cloud je z poh­ľa­du manažmentov fi­riem nás­troj, vďa­ka kto­ré­mu sa môžu prestať starať o záležitosti, ktoré nemajú priamy súvis s podstatou ich hlavnej činnosti. Nie je teda potrebné sa na poradách venovať tomu, čo IT práve robí, aké sú aktuálne prevádzkové problémy a aké nové infraštruktúrne komponenty je potrebné okamžite nakúpiť. Môžu sa naplno venovať svojmu hlavnému biznisu. Sprá­va infra­štruk­tú­ry a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií sa už dl­ho neob­me­dzu­je iba na to, či server a sys­té­my správ­ne fungujú, ale­bo nefungujú.